Regulamin

20 maja 2019
admin

WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY STOLARKI OTWOROWEJ VAN-PLUS J.Wantusiak

zwany dalej Sprzedającym sprzedaje a Kupujący kupuje towary określone w umowie na następujących warunkach:

A. CENA

 1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę zgodnie z wyliczeniem i na warunkach wskazanych w treści umowy
 2. Ceny ustalane są zgodnie z cennikami obowiązującymi w dniu podpisania umowy i są to ceny z podatkiem VAT. Podpisane w umowie stawki i kwoty podatku VAT są aktualne w chwili sporządzenia umowy i ewentualny ich wzrost w przyszłości na wskutek zmiany stosowanych przepisów obciąża wyłącznie Kupującego.
 3. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, to w cenę wliczony jest koszt ubezpieczenia i transportu do miejsca ustalonego przez strony w umowie.
 4. Jeżeli w umowie nie ustalono inaczej to wysokość zaliczki w stosunku do watości zamówienia brutto wynosi 30 – 40 %
 5. Sporządzający zastrzega sobie prawo zmiany wartości umowy w przypadku zmian wartości podatku VAT lub wprowadzenia innych form opodatkowania.

B. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Miejsce i termin dostawy jak również formy, termin wpłaty zaliczki i płatności końcowej ustalane są w treści umowy.
 2. Wpłata zaliczki określonego w umowie jest warunkiem realizacji zamówienia. Sprzedający ma prawo przesunąć termin dostawy o taką samą liczbę dni ile wynosiło opóźnienie płatności zaliczki.
 3. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień, w którym Sprzedający otrzymał gotówkę lub czek potwierdzony, a w przypadku przelewu dzień wpływu na rachunek Sprzedającego. Czek nie jest traktowany jako płatność dopóty, dopóki kwota wyszczególniona na czeku nie wpłynie na rachunek Sprzedającego.
 4. Płatność zaliczki gotówką lub czekiem potwierdzonym może być dokonana w lokalnym biurze Sprzedającego albo na ręce przedstawiciela Sprzedającego, jeśli posiada on ważne pisemne pełnomocnictwo Sprzedającego.
 5. Płatność zaliczki gotówką lub czekiem potwierdzonym może być dokonana w lokalnym biurze Sprzedającego wyłącznie na życzenie Kupującego przed dostawą. W pozostałych przypadkach płatność dokonywana jest w momencie odbioru towaru na ręce przedstawiciela Sprzedajacego posiadającego ważne pisemne pełnomocnictwo Sprzedającego.
 6. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych towarów w ustalonym terminie a w szczególności do: właciwego technicznego przygotowania i przeprowadzenia rozładunku w miejscu dostawy oraz odbioru ilościowego i jakościowego (w zakresie wad jawnych) przed rozładunkiem.
 7. Wszelkie ryzyka uszkodzenia lub utraty towarów przechodzą na Kupującego z chwilą rozpoczęcia rozładunku. W przypadku jednoczesnego zamówienia montażu ryzyka te przechodzą na Kupującego z chwilą złożenia każdego elementu we wskazanym miejscu.
 8. W przypadku braku miejsca rozładunku z przyczyn leżących po stronie Kupującego pokryje on koszty składowania i ubezpieczenia w wysokości 0,5 % wartości zamówienia brutto dziennie, a nadto koszty ponownego transportu.
 9. Jeżeli kupujący odbiera towar własnym transportem zobowiązany jest do dokonania tego w godzinach pracy magazynów Sprzedajacego i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Odbiór ilościowy i jakościowy odbywa się przed załadunkiem. Wszelkie ryzyko związane z towarem przechodzi na kupującego z chwilą dokonania odbioru.
 10. W przypadku opóźnienia dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego przez okres dłuższy niż 14 dni, Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe od kwoty pozostałej części płatności od następnego dnia po upływie 14 dni od daty planowanej dostawy do dnia zapłaty.
 11. Wszystkie terminy dostaw powinny być dotrzymane. Jeżeli jednak nastąpiła opóźniona dostawa z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego przez okres dłuższy niż 14 dni, Kupujący ma prawo żądać jedynie kary umownej w wysokości odsetek ustawowych od kwoty wpłaconego zaliczki liczonych od dnia po upływie 14 dni i od zaplanowanej dostawy do dnia rzeczywistej dostawy. W przypadku opóźnienia tylko części dostawy, naliczanie kary nastepuje od takiej samej części zaliczki.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizowania dostawy partiami. W przypadku gdy zamówienie realizowane jest przez Sprzedającego partiami Kupujący zobowiązany jest każdorazowo do zapłaty za faktycznie dostarczony towar odliczając proporcjonalnie wpłaconą zaliczkę.
 13. Towar do chwili zapłaty jest własnością Van Plus. W przypadku braku płatności ze strony kupującego, sprzedający zastrzega sobie prawo do odebrania towaru nawet jeśli wiąże się to z koniecznością zdemontowania zamontowanych towarów.

C. REKLAMACJE WAD JAWNYCH PRZY ODBIORZE

 1. Reklamacje ilościowe oraz stwierdzenie wad jawnych jak np. Uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia i stłuczenia szkła czy głębokie zarysowania winny być zaznaczone w protokole odbioru pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji.
 2. Wady nieistotne, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową np. Zarysowania wewnętrznych stron ościeżnic nie podlegają gwarancji i nie są objęte gwarancją co nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi oraz niezgodności sprzedawanego towaru z niniejszą umową.
 3. Jeżeli dostarczony towar ma wady jawne, Kupujący ma prawo odmówić płatności. Wadliwy towar po naprawie lub ewentualnej wymianie zostanie dostarczony ponownie. Kupujący jest jednak zobowiązany zapłacić za dostarczony towar nie podlegający reklamacji. Jeżeli kupujący zapłaci za całość dostawy, Sprzedający zobowiązuje się usunąć usterki w trybie ekspresowym. W przypadku braków ilościowych Kupujący zobowiązany jest zapłacić za towar rzeczywiście dostarczony. W takim przypadku stosuje się odpowiednio punkt B12.
 4. Reklamacje dotyczące ilości koloru, kształtu oraz innych wymogów technicznych określonych w umowie nie będą uwzględniane, jeżeli wyrób został wykonany zgodnie z podpisaną przez Kupującego umową.

D. GWARANCJA

 1. Uprawnienia z tytułu gwarancji są bezwzględnie związane z prawem własności i powstają w momencie uregulowania wszelkich płatności związanych z dostarczonym towarem.
 2. Sprzedający gwarantuje wysoką jakość wyrobów i ich zgodność z odpowiednimi normami.
 3. Producent w ramach udzielonej gwarancji, prowadzi własny serwis gwarancyjny. Naprawy i usuwanie usterek mają miejsce w następujących terminach :
  Do 14 dni od daty zakupu/zabudowy stolarki – wysyłka serwisanta fabrycznego celem przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego poprzez spisanie protokołu lub usunięcie usterek wskutek czynności regulacyjnych. 
  Do 30 dni od daty spisania protokołu reklamacyjnego – usunięcie przez serwisanta fabrycznego usterki gwarancyjnej z winy producenta.
 4. Producent odstąpi od serwisu gwarancyjnego w przypadku stwierdzenia ingerencji w stolarkę osób trzecich, w zakresie regulacji lub napraw. Kosztami wezwania serwisu zostanie obciążony serwis.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do jednej bezpłatnej regulacji zakupionych okien i drzwi, lecz nie później niż 6 miesięcy od daty zakupu. Pozostałe usługi serwisowe pozostają płatne według cennika firmy VAN-PLUS J.Wantusiak
 6. Wykonawca udzieli gwarancji na:
  – Stolarkę PCV – 5 lat
  – Parapety – 2 lata
  – Rolety zew. – 2 lata 
  – Rolety wew. – 2 lata
  – Bramę garażową – 2 lata
  – drzwi wew. – 2 lata
  – drzwi zew. – 2 lata
  – montaż stolarki otworowej – 2 lata

E. ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA

 1. W razie odwołania przez Kupującego zamówienia – już wykonanego – zrealizowanego przez Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty całości należności.
 2. W przypadku rezygnacji Kupującego z zamówienia – nie zrealizowanego przez Sprzedającego, Kupujący traci prawo do żądania zwrotu wpłaconego zaliczki.

F. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowy właściwy dla siedziby Sprzedającego.

G. INNE POSTANOWIENIA

 1. Sprzedawca może świadczyć usługi osobiste lub za pośrednictwem osób trzecich.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania czynności zgodnie z umową i w jej ramach. Wykonanie czynności nie określonych w umowie wymaga podpisania odrębnej umowy.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w zamawianych wyrobach zmian technicznych spowodowanych postępem technicznym i technologicznym, co najmniej nieobciążających użytkowych walorów wyrobów.
 4. W przypadku kształtów specjalnych (np. Okna łukowe) Kupujący zobowiązany jest dostarczyć szablon (lub szkic) sporządzony przez niego i potwierdzony jego podpisem.
 5. Błędy oczywiste w zamówieniu (np. Rachunkowe ) uprawniają Sprzedającego do korekty wartości zamówienia przy czym Kupujący musi być o tym powiadomiony pisemnie. Przy różnicy wartości zamówienia 10 % lub więcej na niekorzyść Kupującego, Kupujący musi wyrazić zgodę na taką zmianę lub może zrezygnować z zamówienia bez konsekwencji finansowych. Termin realizacji zamówienia ulega przesunięciu o liczbę dni jaka upłynie od daty wystawienia pisemnego powiadomienia do daty otrzymania odpowiedzi.
 6. Ewentualne załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
 7. Wszystkie zmiany powyższych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zaakceptowane przez Kupującego i Sprzedającego.
 8. Swoim podpisem na pierwszej stronie umowy Kupujący wyraża swoją akceptację wszystkich powyższych warunków sprzedaży i dostawy produktów jak również kwit odbioru jednego egzemplarza zawierającego niniejsze warunki sprzedaży i dostawy.
 9. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia umowy pod kątem jej poprawności, a szczególnie ilości zamówionej stolarki budowlanej, rodzaju asortymentu, wymiarów, koloru, rodzaju zastosowanych szyb i innych wymogów technicznych określonych w umowie.
 10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 11. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę VAN-PLUS J.Wantusiak z siedzibą w Warszawa w celu realizacji prowadzonych przez nią działań promocyjno marketingowych.